Antaŭpago

Por aliĝi necesas plenigi la aliĝilon kaj antaŭpagi. Bonvolu rimarki ke via aliĝo nur validos post la alveno de via antaŭpago. Ankaŭ la aliĝperiodo estos kalkulita laŭ la antaŭpago. Ĉiujn aliajn pagojn vi rajtos reguli surloke, jam post la alveno.

Antaŭpago – 20€

Antaŭpago celas konfirmon de via aliĝo en ĝusta periodo. Ĝi estas neredonebla, tamen transdonebla.

Helpfonduso – 10€

Se vi deziras helpi al tiuj, kies financaj rimedoj ne permesas plene partopreni la eventon, vi rajtas krompagi por transdoni etan sumon al la komuna helpfonduso. Se vi interesiĝos pri elspezo de tiamaniere kolektita mono, surloke petu la organizantojn pri klarigo. Dum antaŭpago vi devas klare mencii, ke kromaj 10 € estas por la helpfonduso.

Subtenfonduso – 10€

La programo de JES estas kreata surbaze de la program-kotizo. Riĉeco de la proponoj forte dependos do de sumo, kiun ni kolektos, ankaŭ de nia kapablo bone disponigi la fonduson. Ĉi-loke, samideane kaj kore, ni deziras danki al la programaj gastoj, kiuj konsentis akcepti pli modestajn ol kutime kondiĉojn por esti inter ni. Tio ne signifas, ke pro ilia bonkoreco la budĝeto de JES grave riĉiĝis. Helpu ankaŭ vi, se vi deziras kaj povas, krei la programon ankoraŭ pli riĉan. Dum antaŭpago vi devas klare mencii, ke kromaj 10 € estas por la subtenfonduso. Antaŭdankon pro via helpo!

Pagmanieroj

Eblas antaŭpagi por JES:

 • En zlotoj al la konto de PEA:
  Volkswagen bank:
  nr 69 2130 0004 2001 0558 6110 0008
  Polski Związek Esperantystów,
  ul. gen. W. Andersa 37 lok. 59a,
  00-159 Warszawa
 • En eŭroj al la konto de GEJ:
  Deutsche Esperanto-Jugend e.V., Bank für Sozialwirtschaft Hannover,
  BIC: BFSWDE33HAN
  IBAN: DE64 2512 0510 0008 4249 00

Ĉiukaze indiku kun via pago “JES 2017” + via nomo.

Kostoj

JES okazos inter la 26.12.2017 kaj 2.01.2018, entute 8 tagoj, 7 noktoj.

Programkotizo

Ĝis 15 jaroj 0 €
Ĝis 27 jaroj 50 €
Pli aĝa 60 €
Tago dum neplentempa partopreno 10 €

La aĝon oni kalkulas ekde naskiĝo ĝis la 31.12.2017.

Aliĝperiodoj

1 Ĝis 20.10.2017 +0 €
2 Ĝis 20.11.2017 +5 €
3 Ĝis 20.12.2017 +10 €
4 Surloke +20 €

Rabatoj por kontribuontoj

-5 €, -10 €, -15 € laŭ interkonsento kun la organizantoj.

Loĝkondiĉoj

Junulargastejo

Ĉambroj kun 2 ĝis 4 litoj kun kuna lavejo, duŝejo kaj necesejo por paro de ĉambroj. En la kosto litaĵoj sen bantuko kaj lavaĵoj – kunportu la proprajn.

Ĉambroj Kosto
3- aŭ 4-persona 80 € por la tuta tempo
12 € diurne
2-persona (mankas) 120 € por la tuta tempo
18 € diurne
Nur por unu nokto – ne eblas en dupersona ĉambro 15 €

Amasejo

Surplanka loko en du aŭ tri salonoj – necesas kunporti propran matracon, dormosakon, bantukon, ktp. Lavado kaj duŝado sekvos en elektita komuna loko.

Kosto kontraŭ 1 nokto: 5 €.

Manĝoprovizo

Manĝoprovizo estos de la 26-a de decembro 2017 (vespermanĝo) ĝis la 2-a de januaro 2018 (matenmaĝo).

Manĝoservo estos 3-foje dum tago, krom la 1-a de januaro, kiam estos maten-tagmanĝo kaj vespermaĝo.

Ne eblos mendi aparte matenmanĝon, tagmanĝon aŭ vespermanĝon.

En menuo oni antaŭvidas kunviandan, vegetaran kaj veganan manĝojn, nepre indiku vian preferon en la aliĝilo.

Memzorgantoj devos krompagi pro la novjara bufedo 10 €. Bonvolu noti, ke ne ekzistas aparta kuirejo por memzorgantoj en la ejo.

Manĝo-provizo dum la tuta semajno 70 €
Manĝo-provizo unutaga 12 €
Krompago pro la novjara bufedo por memzorgantoj kaj por la partoprenantoj, kiuj mendos malpli ol 3-foje la tagan manĝo-provizon 10 €

Balo

Tiuj, kiuj venos al la JES por partopreni nur la silvestran balon pagas pro ĝi 25 €.

Resti pli longe post la JES…

eblas senprobleme, eĉ ĝis fino de la semajno. Sufiĉas dum akceptado peti kontakton kun la organizanto respondeca pri tio kaj mendi lokon. Bonvolu al la listo de dezirantoj resti pli longe aliĝi tuj post via alveno!
Gastejo troviĝas najbare, ĉ. 10 min perpiede, disponas je diverspersonaj ĉambroj kies prezo pro diurno troviĝas inter 30 kaj 60 zlotoj – 8 kaj 14 €. En la gastejo mem ekzistas salono en kiu, kiam ni estos grupe, eblos kolektiĝi nur en nia rondo kaj daŭrigi kunan programon.