Regulamin

Regulamin JES-u

1. Postanowienia ogólne

1.1 Wprowadza się „Regulamin JES-u” zwany dalej regulaminem.
1.2 Niniejszy regulamin dotyczy wydarzenia pn. „Młodzieżowy E-Tydzień”, odbywającego się w terminie od 27.12.2019 r. do 03.01.2020 r. w Polsce w Kudowie Zdroju na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Szczeliniec”.
1.3 Organizatorami „Młodzieżowego E-Tygodnia” są Polska Młodzież Esperacka i Niemiecka Młodzież Esperancka.
1.4 Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na ww. wydarzeniu, zwanych dalej uczestnikami.
1.5 Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze Organizatora podczas trwania wydarzenia.
1.6 Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy wydarzenia.
1.7 Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

2. Uczestnictwo w JES-ie

2.1 Warunkiem uczestnictwa w ww. wydarzeniu jest akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo, które składa się z opłaty programowej oraz z opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.
2.2 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
2.3 Podczas wydarzenia nie są dopuszczalne żadne formy dyskryminacji.
2.4 Samodzielnie uczestniczyć w wydarzeniu może osoba, która w dniu wydarzenia ma ukończony 16. rok życia.
2.5 Przy uczestnictwie osób, które w dniu wydarzenia mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, której wzór jest umieszczony na stronie internetowej wydarzenia. Organizator ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
2.6 Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
2.7 Dzieci do lat 14. są zwolnione z opłaty programowej i uczestniczą w wydarzeniu pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który dokonał opłaty za uczestnictwo. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
2.8 Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w wydarzeniu wraz z dzieckiem do lat 5., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
2.9 Ponadto rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego dla miejsca i sytuacji, tak żeby nie zakłócać uczestnictwa w wydarzeniu innym osobom.

3. Obowiązki i prawa uczestnika wydarzenia

3.1. Uczestnik, którzy nie wyraża zgody na utrwalanie jego wizerunku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest zobowiązany powiadomić Organizatorów oraz zgłosić ten fakt osobie, która dokonuje wskazanych powyżej czynności.
3.2 Uczestnik jest zobowiązany do zachowania porządku i pozostawienia pomieszczeń w niezmienionym stanie wyjściowym, a także do respektowania uwag właściciela.
3.3 Wszelkie szkody materiale spowodowane zachowaniem uczestnika pokrywane są przez niego.
3.4 Uczestnik jest zobowiązany do pilnowania własnych rzeczy osobistych.
3.5.Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania doby hotelowej, która trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
3.6.W pomieszczeniach występuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów. Palenie dozwolone jest jedynie na zewnątrz, z dala od okien budynków.
3.7 Na terenie ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe, jednak muszą się one znajdować pod nadzorem właściciela, który jest odpowiedzialny za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy i nie zakłócanie spokoju innym uczestnikom. Ponadto właściciel jest obowiązany każdorazowo do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę pokrywa jego właściciel.
3.8 Osobom, którym w przypadkach przewidzianych regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na wydarzenie lub zostały zobowiązane do opuszczenia jego terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w wydarzeniu.

4. Zakres obowiązków i prawa Organizatora

4.1 Do obowiązków Organizatorów należy zapewnienie uczestnikowi, który dokonał opłaty za uczestnictwo wstępu na teren wydarzenia w celu uczestnictwa w nim oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego wydarzenia i jego niezakłóconego przebiegu.
4.2 Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu wydarzenia wraz z wizerunkiem Uczestników wydarzenia, którzy nie zgłosili wcześniej sprzeciwu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do publikacji tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika. Powyższa sytuacja nie dotyczy zdjęć grupowych, które są utrwalane i publikowane wraz ze wszystkimi obecnymi na nim uczestnikami wydarzenia.
4.3 Organizator nie odpowiada za stan zdrowia i rzeczy osobiste uczestników wydarzenia.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądania, aby Uczestnik opuścił teren wydarzenia i zastosowania odpowiednich kroków, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik wydarzenia zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym regulaminem.
c) Odmowy wstępu na teren wydarzenia Uczestnikom, posiadającym bądź będących pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
d) odwołania wydarzenia ze względu na zdarzenie losowe lub działanie siły wyższej.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.2 W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do Organizatorów.