Regulamin

1. Tydzień Młodzieży Esperanckiej (JES) jest wydarzeniem przeznaczonym dla osób bez względu na ich narodowość, religię, wiek, płeć, orientację seksualną i niepełnosprawność. W jego trakcie niedopuszczalne są żadne przejawy dyskryminacji ani nękania. Jeżeli doświadczasz dyskryminacji, prosimy o zgłaszanie tego faktu zespołowi organizatorskiemu.

2. Zapis na wydarzenie jest ważny od momentu otrzymania przez organizatorów zaliczki (minimum 40 euro) lub pełnej kwoty uczestnictwa. Jeżeli zlecasz przelew w ostatni dzień tury zapisów, prosimy o udowodnienie tego na przykład poprzez przedstawienie potwierdzenia zlecenia przelewu.

3. Resztę kwoty (ponad obowiązkową zaliczkę) należy wpłacić przelewem najpóźniej do 14 grudnia.

4. Zapisując się na JES akceptujesz ceny uczestnictwa zgodnie z opisem na stronie wydarzenia.

5. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w wydarzeniu i poinformujesz nas o rezygnacji przed 1 października, otrzymasz z powrotem całą wpłaconą kwotę oprócz ewentualnych kosztów przelewu. Jeżeli zrezygnujesz 1 października lub później, otrzymasz z powrotem kwotę pomniejszoną o 40 euro i ewentualne koszty przelewu.

6. Jeżeli decydujesz się przekazać wpłaconą kwotę innemu uczestnikowi, masz obowiązek poinformować o tym zespół organizatorski. Przekazać można jedynie wpłaconą kwotę, a nie całe zgłoszenie.

7. Aby brać udział w wydarzeniu, należy mieć ukończone 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

8. Niepełnoletnie osoby, które ukończyły 16 lat, aby uczestniczyć w wydarzeniu, muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można znaleźć na stronie wydarzenia. Organizatorzy mają prawo zażądać potwierdzenia wieku osób uczestniczących na podstawie dokumentu tożsamości oraz okazania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna od osób uczestniczących mających między 16 a 18 lat.

9. Jeżeli chcesz robić zdjęcia podczas imprezy, weź pod uwagę i uszanuj fakt, że nie wszyscy życzą sobie być fotografowani. Postaraj się uzyskać zgodę osób, które się pojawiają na Twoich zdjęciach, przed ich publikacją.

10. Za szkody wyrządzone na miejscu w trakcie JES-u odpowiadają osoby, które je wyrządziły.

11. Na terenie JES-u nie przyjmuje się zwierząt.

12. W miejscu, w którym odbywa się JES, obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz korzystania z papierosów elektronicznych. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zdrowia lub mienia uczestników w trakcie imprezy.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału w imprezie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

15. Organizatorzy mają prawo zażądać od uczestnika opuszczenie imprezy i zapewnić, że żądanie to zostanie zrealizowane, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których uczestnik zachowuje się agresywnie lub w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

16. Osobom, które ze względu na zapisy niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa musiały opuścić wydarzenie lub nie mogły w nim uczestniczyć, nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń wobec organizatorów, w szczególności do roszczeń o zwrot opłaty za uczestnictwo.